מאסטר אספניול – תנאים ומדיניות

מדיניות פרטיות

 מדיניות פרטיות זו קובעת את האופן שבו נותן השירות (להלן: “בית הספר”) אוסף, משתמש, שומר וחושף מידע שנאסף ממשתמשים (כל אחד מהם, “תלמיד” ו/או “המזמין”) של בית הספר. מדיניות פרטיות זו חלה על בית הספר ועל כל הקורסים המוצעים על ידי בית הספר.

מידע זיהוי אישי

בית הספר רשאי לאסוף מידע זיהוי אישי של תלמידים במגוון דרכים, כולל, אך לא רק, כאשר תלמידים הרשומים בבית הספר או קורס בתוך בית הספר, להירשם לניוזלטר, וכן בקשר עם פעילויות אחרות,שירותים, תכונות, או משאבים שמספק בית הספר. תלמידים יכולים לבקר בבית הספר באופן אנונימי. בית הספר אוסף מידע זיהוי אישי מהתלמידים רק אם ימסרו לו מידע זה מרצון. תלמידים יכולים לסרב לספק מידע זיהוי אישי, אך הדבר עלול למנוע מהם לעסוק בפעילויות מסוימות הקשורות לבית הספר.

כיצד בית הספר משתמש במידע שנאסף

בית הספר רשאי לאסוף ולהשתמש בפרטי הזיהוי האישיים של התלמידים למטרות הבאות:

 

א. כדי לשפר את שירות הלקוחות – המידע שיספק התלמיד יעזור לבית הספר להיענות לבקשות שירות הלקוחות ולדרישות התמיכה של התלמיד ביעילות רבה יותר.

ב. כדי להתאים אישית את חווית המשתמש – בית הספר עשוי להשתמש במידע המצטבר כדי להבין כיצד התלמידים שלו כקבוצה משתמשים בשירותים ובמשאבים הניתנים בבית הספר שלו.

ג. כדי לשלוח הודעות דוא”ל תקופתיות – בית הספר עשוי להשתמש בכתובות דוא”ל של תלמידים כדי לשלוח לתלמידים מידע ועדכונים בנוגע להזמנה שלהם. ניתן להשתמש בכתובות דוא”ל של תלמידים גם כדי לענות על שאלות או בקשות אחרות.

 

שיתוף המידע האישי של התלמיד

בית הספר לא מוכר, סוחר, או משכיר מידע אישי לאחרים בשום דרך או צורה על פי החוק.

 

שינויים במדיניות פרטיות זו

לבית הספר יש את הזכות ואת שיקול הדעת לעדכן את מדיניות הפרטיות בכל עת. בית הספר מעודד את התלמידים לבדוק את הדף לעתים קרובות עבור כל שינוי. המזמין מאשר ומסכים כי באחריותו לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת ולהיות מודע לשינויים.

קבלת התנאים האלה

על ידי הרשמה לקורס, המזמין מאשר את הסכמתו למדיניות פרטיות זו. אי הסכמת המזמין למדיניות פרטיות זו אינה מאפשרת הצטרפות לבית ספר זה. 

 

הסכם תנאי שימוש עם בית הספר

האתר הינו בבעלות אריק כץ (להלן: “בית הספר”). בית הספר יספק לרוכש המזמין (להלן:”המזמין”) לימודי ספרדית אונליין (להלן: “קורס”). 

כל המעוניין להצטרף לקהל לקוחות בית הספר מתחייב בזאת לאשר את תנאי השימוש אשר יפורטו להלן:

 

קניין רוחני:

1. התכנים המופיעים באתר בית הספר הינם למטרות פרטיות ואישיות בלבד ולא למטרות מסחריות. חל איסור מוחלט ואין להעביר את המידע והתכנים המופיעים באתר בית הספר למאן דהוא גם אם הדבר נעשה שלא למטרה מסחרית. כמו כן, אין להעתיק, לשכפל או לחקות את תכני אתר בית הספר למיניהם בכל דרך שהיא.

2. לצרכי הגנה על קניינו הרוחני ועל תכניו, המזמין מסכים כי בית הספר יתיר לו כניסת משתמש מעד 5 כתובות IP שונות בלבד או מספר כניסות פחות או מעבר לכך, לפי שיקול דעת בית הספר.

 

קישורים לתכנים, לצד שלישי ו/ או פרסומות:

3. במסגרת שירותי בית הספר יתאפשר למזמין להיכנס באופן חופשי לכל תכני הקורס באמצעות שם משתמש וסיסמא. בית הספר שומר לעצמו את הזכות לעדכון תכני אתר בית הספר. במידה ויימצא קישור לא תקין, יפעל בית הספר לתיקונו.

4. אין בהופעה של קישור בקורס כדי להצביע על קשר של בית הספר לאתר המקושר ו/או לבעליו ו/או לבעל החסות עליו ו/או לכל מידע ו/או מוצר ו/או שירות הניתן ו/או מוצע באתר המקושר.

 

השירות:

5. משתמש הנרשם לאתר בית הספר מתחייב לכל סעיפי תקנון זה.

6. ההרשמה לאתר בית הספר והזכות לעשות שימוש בשירותים המוצעים על ידו מותנים בקבלת שם משתמש וסיסמא אישית באמצעותה יוכל המזמין לעשות שימוש בשירותים.

7. המזמין מבין ומסכים כי התועלת האישית  אותה יפיק מהקורס תלויה במידת נכונותו ללמוד ובזמן שיקדיש לכך וכי לא יינתן החזר כספי בגין הקורס אותו רכש.

8. המזמין מבין ומסכים כי לא יינתן לו החזר כספי, מאחר ומיד עם כניסתו לקורס נחשף לכל תכני הקורס ולידע שנצבר על ידי בית הספר.

9. המזמין מתחייב לעמוד במלוא התשלום המוסכם בגין שירותי בית הספר כפי שנקבע בהזמנה. במידה והתשלום מבוצע באמצעות כרטיס אשראי, הרי המזמין אחראי לספק לבית הספר אמצעי תשלום תקין. בית הספר יהיה זכאי בכל מקרה לגבות מהמזמין את מלוא סכום החיוב המוסכם הן באמצעות פרטי כרטיס האשראי שסופק על ידי הלקוח ו/או בכל דרך אחרת העומדת לרשותו על פי דין.

10. בית הספר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן, וזאת לפי שיקול דעתו ולא כל התראה.


הגבלת אחריות:

11. הקורס מכיל תכנים וחומרים שעל אף חובת השמירה על הקניין הרוחני, אין מגבלה טכנולוגית להעתיקם או לשכפלם, ולכן לא חלה על הקורס אחריות החזר כספי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, עם רכישתו וחשיפה לתכניו וחומריו. 

 

מדיניות ביטולים

1. מבוא:

1.1. ביטול עסקאות הנוגעות לשירותים, תכנים וכל דבר אחר המוצעים לרכישה באתר בית הספר הינו כפוף למדיניות ביטולי העסקאות המפורטת במסמך זה ובכפוף לכל דין לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981, ככל וחל. ביצוע רכישה באתר בית הספר מהווה הסכמה מפורשת מצדך לתנאים כאמור.

1.2. יובהר כבר עתה כי ככל ורכישה באמצעות אתר בית הספר תיעשה עבור שימוש עסקי ו/או על ידי עוסק/חברה בע”מ/כל צורת התאגדות שאינה אדם פרטי, הרי שחוק הגנת הצרכן לרבות סעיפים הנוגעים לתנאי ביטול עסקה אינו יחול על רכישה כאמור ולא יינתן כל החזר כספי בכל מקרה של ביטול, אף אם טרם החל שירות כלשהו, והכל בכפוף להוראות הדין ומדיניות הביטולים המפורטת להלן.

1.3. מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחסת לשני המינים, ואין בה משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא.

 

 2. ביטול עסקה לרכישת קורסים:

2.1. יובהר למען הסר ספק, כי מיד לאחר רכישת קורס לא חלה אחריות החזר כספי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, שכן תכני וחומרי הקורס הם מוצרי מידע, שעל אף חובת שמירת הקניין הרוחני, אין מגבלה טכנולוגית להעתיקם או לשכפלם.

אני מאשר כי קראתי את מדיניות הביטולים המופיעה במסמך זה; כי ניתנה לי הזדמנות לעיין במדיניות הביטולים ולשאול שאלות לגביה טרם רכישתי; וכי הבנתי היטב את זכויותיי בכל הנוגע לביטול עסקאות שאבצע באמצעות אתר בית הספר.

אתר קורסים מתקדם מבית
 
סקולילנד
error: Content is protected !!
Shopping Cart