תנאי שימוש – מאסטר אספניול

משתמש יקר, באפשרותך ללחוץ כאן ולעיין בהודעה מסודרת שפירסמנו באתר בנוגע לשינויים בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות באתר.

תנאי שימוש - מאסטר אספניול

פורסם ביום: [02/05/2022]

כללי

 • תנאי השימוש שלהלן (להלן: “תנאי השימוש“) חלים על שימושך (להלן: “המשתמש“, “אתה“) באתר מאסטר אספניול (להלן: “האתר”), המופעל ומנוהל על ידי אריק כץ (להלן: “מאסטר אספניול“, “אנו”). השימוש באתר, לרבות הכניסה אליו, ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש באתר, לרבות למדיניות הגנת הפרטיות המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות מכשירי תקשורת שונים לרבות מחשב, מחשב נייד, מכשיר טלפון סלולארי, ומחשב לוח (“טאבלט”).
 • תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד ומתייחסים לנשים ולגברים כאחד.
 • בתנאים אלה, המונחים “תוכן” או “תכנים” כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, וידאו, כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם.
 • מאסטר אספניול שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לתקן ולשנות תנאי שימוש אלה בכל זמן. האחריות לבדוק את תנאי השימוש, מפעם לפעם, תהא על משתמש הקצה בלבד. בהינתן ומאסטר אספניול, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, יראה בשינויים אלו כשינוי מהותי, יודיע מאסטר אספניול למשתמש הקצה בנוגע לשינויים אלו באמצעות הודעה שתפורסם באתר או בפלטפורמה ייעודית אחרת. על אף האמור לעיל, אין מאסטר אספניול או מי מטעמו מחויב להודיע בפני משתמשי הקצה בגין אי אלו שינויים, ועל משתמש הקצה לעיין בתנאי השימוש המפורטים להלן מעת לעת עבור עדכונים אפשריים.
 • המשך שימוש באתר לאחר שנעשה שינוי או תיקון בתנאי השימוש מהווה את הסכמתו של משתמש הקצה וקבלתו את תנאי השימוש המתוקנים. כל התנאים המתוקנים ייכנסו לתוקף מיד עם פרסומם ויחולו על השימוש של משתמש הקצה באתר מאותו תאריך ואילך, להוציא שינויים מהותיים שיתכן ויכנסו לתוקף 7 ימים לאחר שנעשה עדכון בתנאי שימוש אלו. במידה  ואינך מסכים לשינויים שנעשו בתנאי השימוש, ביכולתך להפסיק את השימוש באתר בכל עת ולמחוק את חשבון המשתמש שלך באמצעות פנייה אלינו בכתובת הדואר האלקטרוני שלהלן: [spanishmasterr@gmail.com].
 • משתמש הקצה מאשר בזאת כי קרא והבין את התנאים המפורטים להלן, ומסכים להיות כפוף להם.

השימוש באתר

 • האתר מציע מגוון מוצרים ושירותים לרכישה ללימוד אישי של השפה הספרדית, בין היתר: קורסים דיגיטליים, קבצי שמע, חוברות תרגילים ומאגרי אוצר מילים (“השירותים” או “המוצרים“) (“המטרה“). 

אבטחת חשבון וסיסמה:

 • על מנת להשתמש בשירותים המוצעים באתר, על המשתמש ליצור חשבון אישי עם שם משתמש וסיסמה. המשתמש מתחייב לשמור על סודיות שם המשתמש והסיסמה שהוקצו לו, ולא למסור אותם לאף גורם אחר. המשתמש אחראי באופן בלעדי לכל פעילות המתבצעת בחשבונו, ועליו לנקוט בכל אמצעי זהירות על מנת למנוע גישה לא מורשית לחשבונו. המשתמש מתחייב לדווח מידית למפעיל האתר על כל חשד לפריצה או שימוש לרעה בחשבונו. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לחסום או להשעות חשבון משתמש בכל עת וללא הודעה מוקדמת, במקרה של הפרת תנאי השימוש או חשש לשימוש לרעה בחשבון. המשתמש נושא באחריות הבלעדית לכל פעולה המתבצעת בחשבונו, גם אם בוצעה ללא ידיעתו או הסכמתו.

שימוש אישי:

 • השירותים והתכנים המוצעים באתר מיועדים לשימוש אישי של המשתמש בלבד. 
 • עם ההרשמה לאתר מקבל המשתמש שם משתמש וסיסמה אישיים שאינם ניתנים להעברה.
 • על המשתמש לשמור על סודיות שם המשתמש והסיסמה ולהקפיד שלא למסור אותם לאף גורם אחר. כמו כן, המשתמש מתבקש להשתמש בשירותים רק באמצעות מכשיר אלקטרוני אחד ולא לאפשר גישה לחשבונו ממכשירים נוספים. האתר עושה שימוש באמצעים טכנולוגיים על מנת למנוע שימוש מרובה באותו חשבון משתמש.
 • השימוש בשירותים ובתכנים הינו למטרות אישיות בלבד וחל איסור על שימוש מסחרי בהם.
 • משתמש אשר יפר הוראה זו פוגע ו/או גורם לאתר ומפעיליו לנזקים וצפוי לסנקציות העומדות לאתר ומפעיליו על פי דין. באתר קיימת מערכת אבטחה שמזהה ומונעת מצבים של העברת שם משתמש מסוים בין גורמים שונים.
 • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל אופן אחר או בכל דרך אחרת שהיא בתכנים מתוך האתר לכל מטרה שאיננה לצורך המטרה, אלא אם כן ניתנה הסכמה מפורשת מצד מאסטר אספניול, מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שניתנה).
 • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה, באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים כלשהם, בפרסומות ובתכנים מסחריים ובכל אופן אחר שהוא אף שאינו לצרכי פרסום ו/או שיווק ו/או שימוש מסחרי כלשהו, אלא בהסכמת מאסטר אספניול.
 • אין לעשות כל שימוש באתר שאינו כדין ו/או בניגוד לכל חוק ו/או תקנה ו/או הוראה סטטוטורית לרבות שימוש שיש בו ו/או שעשוי לעלות לכדי לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הפרת זכות יוצרים, פגיעה בחקיקת מגן על קטינים וחסרי ישע, שימוש שעולה לכדי עוולה מסחרית וכל שימוש בלתי חוקי אחר כאמור.
 • תנאי שימוש אלה הינם בכפוף להוראות הדין  הישראלי, ובמקרה של סתירה בין תקנון זה לבין הדין, יגברו הוראות הדין.
 • משתמש הקצה מסכים ומאשר באופן מפורש וולונטרי כי השימוש באתר הוא באחריות משתמש הקצה בלבד.
 • המשתמש מצהיר כי הינו בן 18 שנים או יותר. משתמש שהינו צעיר מגיל זה אינו רשאי לבצע שימוש באתר או לרכוש מוצרים או שירותים באתר ללא השגחת ואישור בגיר.  

איסור הונאה ופעילות בחוסר תום לב

 • משתמש הקצה מתחייב שלא להונות את החברה ו/או משתמשי קצה אחרים וכי משתמש הקצה לא יפעל בחוסר תום לב ו/או תוך הפרת תנאי השימוש. משתמש הקצה מתחייב שלא ליצור זהות שקרית, מספר זהויות, להשאיר פרטי התקשרות מטעם מישהו מלבד עצמו, להשתמש בבוטים או בתוכניות תכנות אוטומטי אחרות על מנת להונות או להפר באופן אחר תנאי שימוש אלה ו/או תנאי שימוש ושירות של צדדים שלישיים.

הגבלות על השימוש באתר

 • נאסר על משתמש הקצה בעצמו, וכן נאסר עליו לגרום לכל צד אחר להתאים, להנדס לאחור, לפרק, לפתח לאחור, להעתיק, להעביר, ליצור עבודות נגזרות, להשכיר, להעניק רישיון משנה, לחלק, לשכפל, למסגר, לפרסם מחדש, לאסוף, להוריד, להציג, להעביר, להעלות, להחכיר או למכור בכל צורה או בכל אמצעי, באופן מלא או חלקי, להשתמש לכל מטרה אחרת מלבד המטרה על פי תנאים אלה או להשתמש באופן אחר באיזה מחומרי האתר ללא הסכמה מפורשת, מראש ובכתב של מאסטר אספניול.

חשבון משתמש והשארת פרטי התקשרות 

 • ביכולתך לבקש מהחברה ליצור עימך קשר באמצעות השארת פרטי התקשרות באתר. לשם כך, תתבקש להזין פרטים אודותייך כגון: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני פעילה (“פרטי ההתקשרות“). החברה מתחייבת שלא להעביר את פרטי ההתקשרות שלך לצדדים שלישיים שלא לצורך יצירת קשר עימך ולשם קיום המטרה של האתר.
 • במידה ויתאפשר רישום באתר לחשבון משתמש בכדי לבצע פעולות שונות, וברצונו של משתמש הקצה לפתוח חשבון משתמש כאמור, יהיה על משתמש הקצה לספק מספר פרטים מזהים כתנאי לרישום זה, הכוללים בין היתר את שמו המלא של משתמש הקצה, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וסיסמה. משתמש הקצה לא ישתף את פרטי החשבון ו/או ההתחברות המפורטים להלן, ובמידה ונודע למשתמש הקצה כי תנאי הבטיחות בנוגע לפרטים אלו הופרו או נפרצו, לרבות גניבה ו/או אובדן של פרטי ההתחברות, יהא על משתמש הקצה להודיע על כך למאסטר אספניול ללא דיחוי במייל [spanishmasterr@gmail.com] ולשנות את פרטי ההתחברות.
 • משתמש הקצה יהא אחראי בגין כל פעולה המתבצעת באמצעות חשבונו, בין שהפעולות הללו התבצעו על ידו ובין אם לא, לרבות, למען הסר ספק, פעולות שהתבצעו על ידי צדדים שלישיים. לכן, משתמש הקצה מאשר בזאת כי ניתן לסגור את חשבונו במידה ואדם אחר משתמש בו על מנת לעסוק בכל פעילות שמפרה תנאים אלה או שהיא איננה נאותה או בלתי חוקית באופן אחר. משתמש הקצה מקבל אחריות מלאה בגין כל שימוש בלתי מאושר באתר על ידי כל אחד מהאמורים לעיל ומאסטר אספניול שומר לעצמו את הזכות להסיר או לתבוע כל משתמש קצה בכל זמן ובגין כל סיבה, לרבות וללא הגבלה, תביעות על-ידי צדדים שלישיים.
 • משתמש הקצה מתחייב בזאת לספק למאסטר אספניול מידע אמיתי ונכון, כמו גם מתחייב כי יש לו זכות וסמכות מלאה לספק לחברה את המידע האמור לעיל, לרבות, ללא הגבלה, הסכמה של כל צד שלישי (ככל הדרוש על פי חוק).
 • ביכולתך לאשר באתר קבלת הודעות פוש (“push notifications”) וניוזלטרים ממאסטר אספניול וצדדים שלישיים שעשויים להיחשב כדברי פרסומת. במידה ותאשר קבלת הודעות פוש תוכל לקבל למכשיר הנייד ו/או לכתובת הדואר האלקטרוני שלך התראות שונות עם עדכונים אודות שירותינו. באפשרותך להפסיק קבלת הודעות פוש וכן להפסיק קבלת ניוזלטרים כאמור בכל עת באמצעות פניה אלינו דרך האתר או באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שלנו המפורטת להלן [spanishmasterr@gmail.com].

קישורים חיצוניים

 • ייתכן ובאתר יוצגו מודעות, פרסומות ומידע מסחרי של צדדים שלישיים, ואין אנו ערבים לאמינות או לדיוק תכנים אלו. ככל שפרסומים אלו יכילו או שבאתר ימצאו קישורים לשירותים או לאתרים שאינם מופעלים או מנוהלים על ידי מאסטר אספניול, אנו לא נהיה אחראים לכל חבות הנובעת מהסתמכותו של המשתמש בקשר לתוכן האתרים ו/או השירותים המפורסמים כאמור או כל מידע שסופק על ידם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין אנו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שינבע מהשימוש או ההסתמכות של המשתמש על התכנים אליהם הגיע משתמש הקצה באמצעות הקישורים המפורסמים באתר.  

אחריות 

 • מאסטר אספניול ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש הקצה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר, תהא עילת התביעה אשר תהא (לרבות, ומבלי להגביל תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תוכנה המצויה במכשיר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות ו/או לאיכות או מהירות השימוש באתר)  – לרבות כל נזק ו/או הפסד שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 • התכנים באתר ניתנים לשימוש כמו שהם (AS IS) ולא תהיה למשתמש הקצה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מאסטר אספניול ו/או מי מטעמו בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכים אינדיבידואלים של משתמשים שונים, לתוצאות השימוש בהם, השגה או אי השגה של תוצאה או מטרה באמצעותם וכו’ . לפיכך, השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
 • מאסטר אספניול אינו מתחייב כי האתר יהיה נקי מבאגים, פריצות אבטחה או תקיפות ווירוסים. האתר עשוי להיות לא זמין מידי פעם עבור תחזוקה שוטפת, שדרוגים או סיבות אחרות. הנך מסכים כי מאסטר אספניול לא יהיה אחראי לכל תוצאה או השלכה עלייך או לכל צד שלישי, שעשויה לנבוע מבעיות טכניות של האינטרנט, חיבור חלש, גודש או הצפה של הפעילות ברשתים שלנו או של אחרים. 

קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הקשורים בהקמת האתר, פיתוחו, הפעלתו, שיטות הפעולה שלו, תכניו והמוצרים המוצעים בו הינם רכושו של מאסטר אספניול בלבד.
 • מאסטר אספניול שומר לעצמו את כל הזכויות באתר (לרבות אולם ללא הגבלה, בתוכנות, מדגמים, שיטות, גרפיקה, טקסטים, מידע, מוצרים, תמונות, וידאו, קול, מוזיקה וקבצים אחרים). כל התכנים המועלים מוגנים על פי החוקים הרלוונטיים של זכויות יוצרים, חוזי המוצר, פטנטים וסימני מסחר, אמנות בינלאומיות וחוקים אחרים המגנים על קניין רוחני ועל זכויות קנייניות קשורות.
 • אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים ו/או במוצרים שבאתר לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, או להעבירם, להציגם או למכרם לצד שלישי כלשהו, או בסימנים מסחריים של מאסטר אספניול (רשומים ושאינם רשומים) בלא לקבל את הסכמת מאסטר אספניול מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

הגנה על שירותים ומוצרים:

 • האתר מכיל מוצרים, שהינם חומר לימודי מקיף כולל תמונות, טקסטים, קישוריות, איורים, גרפיקה, קבצי קול, קבצי וידאו, סרטוני אנימציה וכיו”ב המצויים בבעלות האתר ו/או מפעיליו והמוגנים כולם על פי דיני זכויות יוצרים. כל משתמש רשאי לעשות בתכנים שימוש לצרכיי לימוד אישיים בלבד. לפיכך, המשתמש יהיה רשאי לעשות שימוש בתכנים אך ורק בהתאם לתנאי השימוש לעיל ובכפוף להוראות כל דין. המשתמש מתחייב שלא לפגום ו/או לערוך שינוי ו/או לסלף את התכנים וכן להימנע מביצוע כל פעולה שיש בה או עלול להיות בה משום הפחתת ערך התכנים או פגיעה בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. המשתמש מתחייב שלא להעתיק, להקליט, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להשתמש, או לאפשר לאחרים בין במישרין ובין בעקיפין, לבצע אחת מן הפעולות המנויות לעיל במוצרים. בפרט לא יעשה משתמש אחת מהאמור לעיל באמצעות אתר אינטרנט אחר, פרסום אלקטרוני, פרסום דפוס וכדומה, לכל מטרה, מסחרית או אחרת.

גישה למוצרים:

 • רכישת השירותים תעניק למשתמש שם משתמש וסיסמא המעניק גישה למוצר הנרכש לתקופה של שנה אחת מיום הרכישה (“תקופת השימוש“). לאחר תקופת שימוש, תבוטל הגישה של המשתמש לשירות. המשתמש מודע לעובדה כי רכישת המוצרים והשימוש בהם מוגבלים בזמן כפי שמפורט בסעיף זה. 

התשלום

 • כל התשלומים נעשים באמצעות חברת סליקה ואין אנו שומרים או מקבלים פרטי תשלום.
 • המשתמש ישלם את התשלום במלואו עבור המוצר/ השירות שרכש ממאסטר אספניול. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא הבעלים של אמצעי התשלום שבאמצעותו הוא מבצע את התשלום וכי באותו אמצעי תשלום יש את הסכום המספיק לשם כיסוי התשלום. המשתמש מצהיר כי פרטי אמצעי התשלום שהזין הם נכונים, מדויקים ואמיתיים.
 • בכל מקרה של עיכוב בתשלום או אי תשלום מלא של התמורה עבור המוצרים ו/או השירותים הנרכשים, יוכל מאסטר אספניול, ללא הודעה מוקדמת, להפסיק את גישת המשתמש למוצר ו/או השירות שהתמורה בגינו לא שולמה, וזאת מבלי להגביל כל סעד או מזור אחר העומד לרשות מאסטר אספניול לפי חוק.
 • משתמש שיבצע “הכחשת עסקה” בפני חברת כרטיסי אשראי ויזוכה על ידי חברת כרטיסי אשראי, ובמידה והאתר יוכיח כי כן קיבל את המוצר ו/או את השירות, ולמעשה יתברר כי פעל שלא בתום לב, אזי שבמקרה כזה יהיה האתר או מי מטעמו ראשי לתבוע פיצויים בגין האמור ללא צורך בהוכחת נזק.
 • מאסטר אספניול רשאי להציע קופונים והנחות לפי שיקול דעתו הבלעדי ובכל מועד שיימצא לנכון. הלקוח מסכים בזאת שלא יבוא בכל טענה על אי קבלת קופון ו/או הנחה במועד בו נרשם כלקוח, שכן אינו היה זכאי להן באותה עת. בכל מקרה של שימוש בקופון ו/או בהנחה שנעשה ללא רשות ממאסטר אספניול, יפעל מאסטר אספניול לגביית המחיר המלא של המוצר ו/או השירות. אין בדברים אלה בכדי להגביל כל נקיטת אמצעי או סעד אחר המגיעים למאסטר אספניול במקרה כזה לפי חוק.

מדיניות ביטול

קורסים דיגיטליים

 • ניתן לבטל בתוך 14 ימים מיום הרכישה או מיום קבלת החשבונית הדיגיטלית או סיכום רכישה לדוא”ל של המשתמש, לפי המאוחר, בתנאי שהמשתמש לא צפה ביותר מ- 10% מתכני הקורס. על מנת לבקש את ביטול רכישת השירותים יש לשלוח הודעה כתובה בדבר כך לכתובת המייל [spanishmasterr@gmail.com]. הביטול כרוך בתשלום דמי ביטול בגובה של 5% מעלות העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם. ההחזר הכספי עבור התשלום שבוצע על ידי המשתמש עבור העסקה, בקיזוז דמי הביטול כאמור לעיל, ייעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול. כעבור 14 יום מיום ביצוע העסקה או קבלת חשבונית דיגיטלית או סיכום רכישה, או שצפה ביותר מ-10% מההרצאות הכלולות בקורס, המשתמש לא יהיה זכאי לכל החזר.
מוצרים דיגיטליים אחרים
 • מאסטר אספניול מעמיד לרשות לקוחותיו מגוון מוצרים דיגיטליים, ביניהם ספרים אלקטרוניים, חוברות תרגול ועוד. מוצרים דיגיטליים אלו מועברים ללקוח באופן מיידי לאחר ביצוע הרכישה, ואינם ניתנים להחזרה או להמרה מכל סיבה שהיא, בין אם נעשה בהם שימוש ובין אם לאו. על כן, מוצר דיגיטלי שנרכש אינו ניתן להחלפה או להחזר כספי. 
שירותים אחרים
 • עבור כל סוג שירות שמוענק על ידי מאסטר אספניול, קיימת מדיניות ביטולים נפרדת, אשר נקבעה בהתאם לאופי השירות, משכו ומורכבותו. מדיניות הביטולים מפרטת את התנאים והמועדים האחרונים לביטול הזמנת השירות, ואת שיעור דמי הביטול/קנסות שיוטלו על הלקוח במקרה של ביטול, ככל שיחולו. מדיניות הביטולים הרלוונטית לסוג השירות שהוזמן על ידי הלקוח, תימסר ללקוח בכתב במעמד הזמנת השירות, כחלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שבין החברה ללקוח.
 

שינויים באתר והפסקת השירות

 • מאסטר אספניול רשאי לשנות מעת לעת את מבנה האתר, המראה שלו ועיצובו, ויהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך בהודעה מוקדמת לציבור המשתמשים בו.
 • במידה ומשתמש הקצה יפר תנאי שימוש אלו, מאסטר אספניול שומר לעצמו את הזכות להנפיק למשתמש הקצה אזהרה בנוגע להפרה או להפסיק או להשעות מיד את הרשאתו של המשתמש לאתר ו/או לחשבון המשתמש שלו ו/או לכל פלטפורמה אחרת של מאסטר אספניול. משתמש הקצה מסכים בזאת כי מאסטר אספניול אינו נדרש למסור לו הודעה בטרם נקיטת צעדים כמפורט לעיל.
 • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מאסטר אספניול רשאי להפסיק בכל עת את פעילות האתר, כולו או מקצתו. במקרה של הפסקת פעילות האתר כאמור, יאפשר מאסטר אספניול למשתמשי האתר לצפות ולעשות שימוש בשירותים שרכשו באתר למשך 6 חודשים ממועד מתן ההודעה על הפסקת פעילות האתר, או ממועד הפסקת פעילות האתר, המוקדם מביניהם.

מדיניות הגנת הפרטיות

 • מאסטר אספניול מכבד את פרטיות משתמשי הקצה ומחויב להגן על המידע שמשותף עימו. המדיניות בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל בעת השימוש באתר מפורטת במדיניות הפרטיות שלנו, שהינה חלק מתנאי שימוש אלה, על דרך ההפניה. [https://spanishmasterr.com/privacypolicy].

שמירה על סודיות

 • אנו מתחייבים לעשות כמיטב יכולתנו באמצעים העומדים לרשותנו על מנת לשמור על סודיות פרטי ההתקשרות של משתמשי הקצה ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. עם זאת, היות ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותנו להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבינו או חשיפת המידע האגור. מאסטר אספניול לא ישא בכל אחריות לחדירה למידע באתר או שימוש בו לרעה על ידי צד שלישי, ולמשתמש הקצה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מאסטר אספניול במקרה זה.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי מאסטר אספניול יהיה מחוייב לנהוג על פי כל דין החל עליו.

תוקף התנאים 

 • מאסטר אספניול, בשיקול דעתו הבלעדי, יכול לשנות או להפסיק את תנאי השימוש ו/או את כניסתך לאתר או לחלקים ממנו, באופן מיידי, בכל זמן, עם או ללא סיבה (כולל, ללא הגבלה, אי עמידתך בתנאי שימוש אלה). בכל מקרה של שינוי בתנאי השימוש, תנאי התשלום ומדיניות ביטול השירותים מולך יהיו כפי שנקבעו מולך במועד שבו רכשת את השירותים. מאסטר אספניול לא יהא חייב מולך או מול כל צד שלישי בגין הפסקת האתר או כל חלק ממנו. אם אינך מסכים עם תנאי שימוש אלה או כל שינוי שנעשה בהם,  ביכולתך להפסיק את השימוש באתר בכל עת. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, עלייך לחדול מכל שימוש באתר. בכל מקרה של הפסקת השימוש באתר ו/או בשירותים מצידך בשל הסיבות המנויות בסעיף זה, לא תהיה זכאי להחזר כספי, אלא בהתאם למדיניות ביטול השירותים כפי שהיא פורטה השימוש.

היעדר יחסי שותפות וסוכנות

 • אף חלק מהסכם זה לא יפורש כאילו הוא מקים יחסי יזמות משותפת, סוכנות או שותפות בינך לבין מאסטר אספניול. לאף אחד מן הצדדים לא תהא הזכות או הרשות להשית כל אחריות, חבות או עלות על הצד השני, או הזכות להתקשר בחוזים כלשהם או בהסדרים אחרים בשמו או מטעמו של הצד השני.

העברת אחריות וזכויות

 • משתמש הקצה אינו רשאי להמחות, להאציל או לסחור בדרך אחרת בזכויותיו ו/או בהתחייבויותיו, כולן או חלקן, לפי הסכם זה. בידי מאסטר אספניול הזכות להמחות או להאציל בדרך אחרת את זכויותיו ו/או את התחייבויותיו, כולן או חלקן, לפי הסכם ללא הגבלה וללא צורך בהודעה מוקדמת למשתמש הקצה.

שונות

 • על ההתקשרות בין מאסטר אספניול למשתמשי הקצה באמצעות תנאי שימוש אלה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
 • בית המשפט המוסמך לדון בכל עניין הקשור ו/או העולה מהשימוש באתר זו ולשירותים הניתנים באמצעותו הינו בית המשפט בתל אביב-יפו בלבד.
 • אי אכיפה על ידי מאסטר אספניול של כל הוראה בתנאים אלה לא תהווה ויתור כל אכיפה נוספת של הוראה זו או של כל הוראה אחרת.
 • אם, מכל סיבה, בית משפט מוסמך יקבע שהוראה כלשהי בתנאים אלה בלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה, הוראה זו תיאכף במידה האפשרית המותרת בחוק ושאר ההוראות בתנאים אלה יישארו במלוא התוקף.
 • תנאים אלה מהווים את מלוא ההבנה הבלעדית בין מאסטר אספניול לבין משתמש הקצה בנוגע לתוכנם והם מחליפים כל הסכם או הבנה אחרת, בין בכתב או בעל פה, הקשורים לתוכנם.
 • ניתן לפנות אלינו בכתובת הדואר האלקטרוני שלהלן: spanishmasterr@gmail.com

*****

Shopping Cart
אתר קורסים מתקדם מבית
 
סקולילנד
דילוג לתוכן